Regulamin i ankieta zgłoszeniowa

/aktulizacja regulaminu na rok 2022/

 

Regulamin konkursu „Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej”

  Organizatorzy: Spotkania Polonijne – Bożena Krasoń, Ursula Golda, Paulina Maćkowska

 

Patronat medialny obejmują:

https://www.polacywewloszech.com/ 2021/2022

https://thedesigner.se/magazyn-designer-january-2021stockholm 2021/2022

https://polska360.org/ 2021/2022

https://www.facebook.com/PolonijnaAgencjaInformacyjna/ 2021/2022

https://www.facebook.com/Hanna-Grosfeld-Buda-Krok-po-Kroku 2021/2022

https://owcze.com/2021

https://msvirtualiaart.wordpress.com/2021

https://www.facebook.com/slubwewloszech/ 2021

http://60mln.pl/2021/2022

 

 

Członkowie Kapituły

Magdalena Pinkwart dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa Prezes stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych im. Olgierda Budrewicza.

Ursszula Stefanska Andreini  przewodnicząca ZPweW

Aleksandra Seghi współredaktor portalu Polacy we Włoszech

Dr Adrianna Tomczak doktor nauk społecznych ,specjalistka do spraw social media

Ewa Trzcińska  zarząd -Polska Izba Biznesowa we Włoszech

Wojciech Ziemniak – Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Emigracji w Senacie RP

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami konkursu pod nazwą „Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej” są Spotkania Polonijne – Bożena Krasoń , Ursula Golda, Paulina Maćkowska
 2. Konkurs obejmuje swym zasięgiem Polaków z całego świata, działających na rzecz Polonii i Polski . W konkursie mogą brać udział również osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza obszarem Włoch.
 3. Celem Konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się Polaków działających na rzecz Polonii i Polski oraz osób tworzących i wspierających działania na rzecz Polonii, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozpowszechniania dobrego imienia Polonii i Polaków w świecie.
 4. Kapituła konkursu przyzna zwycięzcy tytuł  „Osobowość Polonijna” im. Edyty Felsztyńskiej i statuetkę/i/ oraz ewentualne wyróżnienia.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 6. Konkurs jest organizowany raz w roku kalendarzowym, w terminie wyznaczonym przez Organizatora Konkursu.
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie zwycięzcom Konkursu statuetek, a  wyróżnionym – dyplomów, odbywa się podczas dorocznej uroczystej gali w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna której kandydatura została zgłoszona do konkursu zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Do formularza należy dołączyć opis działalności można dodać również zdjęcia w ilości sztuk 4 plus zdjęcie profilowe kandydata.
 3. Kandydata do Konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną (dalej Zgłaszający). Jeden podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę.
 4. Każde zgłoszenie musi zawierać:
  1) dane Kandydata:
  a) imię i nazwisko
  b) adres oraz telefon kontaktowy i adres poczty e-mail;
  c) krótką charakterystykę Kandydata uzasadniającą zgłoszenie;
  d) zgodę Kandydata na przetwarzanie danych osobowych, nieodpłatne
  rozpowszechnianie wizerunku w  celach związanych z realizacją Konkursu.2) dane Zgłaszającego:
  a) imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu reprezentującej Zgłaszającego;
  b) adres oraz telefon kontaktowy;
  c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego (dotyczy osób fizycznych)
  według załączonego formularza.
 5. Zgłoszenie niezawierające elementów, o których mowa w punkcie 4 uznaje się za nieważne. 
 6. Organizator nie dokonuje zwrotu nadesłanych zgłoszeń.
 7. Zgłoszenia nieważne podlegają zniszczeniu. Zgłoszenia złożone prawidłowo przechowywane są w aktach danej edycji Konkursu, przechowywanych przez Organizatorów.
 8. Zgłoszenie uczestnika do wzięcia udziału w konkursie można  dokonać  pisemnie elektronicznie: skan podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy [email protected]
 9. O zachowaniu terminu dostarczenia decyduje data przyjęcia zgłoszenia.
 10. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony Organizatora
  http://www.osobowoscpolonijnaroku.com/regulamin-i-ankieta-zgloszeniowa/

 

KAPITUŁA 

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Kapituła Konkursu, która będzie sprawować pieczę nad procesem wyłaniania finalistów oraz laureatów Konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Członków Kapituły powołuje Organizator.
 3. Kapitule przewodniczy Przewodniczący Kapituły wybierany przez Członków Kapituły spośród ich grona większością głosów.
 4. O przyznaniu statuetki  lub  kilku statuetek i ewentualnych wyróżnień decyduje Kapituła Konkursu powołana przez Organizatorów w której skład wchodzą:
  Magdalena Pinkwart – dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa Prezes stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych im. Olgierda Budrewicza;
  Urszula Stefańska Andreini – przewodnicząca ZPweW 
  Aleksandra Seghi – współredaktor portalu Polacy we Włoszech;
  Dr Adrianna Tomczak – doktor nauk społecznych, specjalistka do spraw social media;
  Ewa Trzcińska – współzałożycielka i prezes Polska Izba Biznesowa we Włoszech;
  Wojciech Ziemniak – Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Emigracji w Senacie RP.
 5. Członkowie Kapituły nie mogą być zgłoszeni jako kandydaci w Konkursie. Ich ewentualne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 6. Skład kapituły może zmieniać się   każdego roku.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach. Po formalnej ocenie zgłoszeń prezentacje zostaną opublikowane na stronie/portalu społecznościowym https://www.facebook.com/osobowoscpolonijnaroku, gdzie odbywa się głosowanie publiczności.
 2. Osoba z największą ilością laików otrzymuje wyróżnienie publiczności w postaci dyplomu.
 3. Do drugiego etapu przejdą kandydaci wybrani przez kapitułę podczas prezentacji na stronie Osobowość Polonijna Roku., pod uwagę kapituła weźmie przede wszystkim  zasługi kandydata dla Polonii  oraz ilość like.
 4. Spośród tych osób Kapituła wybierze zwycięzcę,/zwycięzców/ któremu przyzna tytuł, statuetkę i ewentualne przyzna wyróżnienia. Zwycięzców ex aequo wyróżnionych statuetką może być kilku.
 5. Kandydaci do konkursu będą oceniani przez członków Kapituły w głosowaniu tajnym. Zasady głosowania określa odrębny regulamin obowiązujący członków Kapituły. Osoby/ osoba/ wybrane przez kapitułę zostaną uhonorowane statuetką Kapituła może zadecydować o przyznaniu wyróżnień w konkursie. Dana osoba może otrzymać statuetkę tylko jeden raz.
 6. Osoby, które nie zostały laureatami, mogą być ponownie zgłaszane w kolejnych latach.
 7. Statuetki zostaną wręczone podczas uroczystego spotkania z laureatami podczas Gali Online w której będą uczestniczyć kapituła, laureaci, goście specjalni.
 8. Organizatorzy nie wykluczają możliwości organizacji Gali w trybie stacjonarnym.
 9. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać do 15.06.2022 r na formularzu (do pobrania poniżej) z niezbędnymi podpisami na adres: [email protected].
 10. Konkurs planowany jest od 1.04.2022 r do 15.06.2021 r nadsyłanie zgłoszeń. Pierwszy etap – prezentacja na portalu w terminie od 16.06.2021 do 30.06.2021./ głosowanie publiczne do 24.07.2022/
 11. Drugi etap: Obrady Kapituły i wyłonienie kandydatów odbędzie się 25 07.2022 data może ulec zmianie.
 12. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują Organizatorzy. W kwestiach spornych decydujący głos należy do Organizatorów. Organizatorzy nie odpowiadają za komentarze podczas prezentacji publicznej.
 13. Organizatorzy nie będą rozpatrywać skarg i donosów nie popartych dokumentami.
 14. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej
  http://www.osobowoscpolonijnaroku.com/regulamin-i-ankieta-zgloszeniowa/?preview=true
 15. Nadzór nad całością przebiegu konkursu będzie sprawować specjalnie powołana do tego komisja rewizyjna.
 16. Skład komisji powołują organizatorzy w porozumieniu z kapitułą
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pisząc na maila
[email protected]

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU

 

.pdf 👉 FORMULARZ_ZGOSZENIOWY osobowość polonijna

.docx 👉 FORMULARZ_ZGOSZENIOWY osobowość polonijna