Regulamin i ankieta zgłoszeniowa na 2023 r.

 

 

Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej


  Organizatorzy:  

Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne /Spotkania Polonijne/

Reprezentowane przez – Bożenę Krasoń oraz Urszulę Golda

 

Tegoroczna gala oraz wręczenia nagród odbędzie się w Liverpoolu.

Gospodarzami jest Polskie Merseyside


Patronat Medialny:

Polskie Merseyside

POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Związek Polaków we Włoszech

Polacy we Włoszech

Polska Izba Biznesowa we Włoszech

Polska360.org

Polki w Berlinie e.V.

Polki na 7 kontynentach Facebook

Polskie Centrum Pomocy Rodzinie

The Designer

Radio Polonia Winnipeg Manitoba

Nasz Głos

Hello Irlandia TV

Read&Fly Magazine

NOTE.radio

KONGRES 60 MILIONÓW

Studio TV Krok po Kroku

Forum Polonicum

Śniadanie w Dallas

Londynek.net

Światowy Kongres Polaków

Twoja Polonia

Fundacja Integro-EU

Centrala Polskich Szkόł Dokształcających w Ameryce

Polskie Radio w Górnej Austrii

TVP Polonia

 


      Członkowie kapituły 2023

Magdalena Pinkwart

– dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa. Prezes stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych im. Olgierda Budrewicza

Urszula Stefanska Andreini

– przewodnicząca Związku Polaków we Włoszech

Aleksandra Seghi

– współredaktor portalu Polacy we Włoszech

Dr Adrianna Tomczak

– doktor nauk społecznych, specjalistka ds. marketingu i komunikacji, wiceprzewodnicząca Landowego Stowarzyszenia Organizacji Polonijnych w NRW, redaktorka naczelna portalu „Forum Polonicum”. 

Ewa Trzcińska 

–  dziennikarka , prezes Polskiej  Izby Biznesowej CAPI we Włoszech

Wojciech Ziemniak

– Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Emigracji w Senacie RP

           Jacek Harasimowicz

– Radca Prawny Kancelaria Prawa Polonii

Halina Bieda

– Członek Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji

członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności za Granicą

członek Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

 


Regulamin

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej” jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne / Spotkania Polonijne/  którego reprezentantkami są Bożena Krasoń oraz Urszula Golda.
 2. Konkurs obejmuje swym zasięgiem Polaków z całego świata, działających na rzecz Polonii i Polski . W konkursie mogą brać udział również osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza obszarem Włoch.
 3. Celem Konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się Polaków działających na rzecz Polonii i Polski oraz osób tworzących i wspierających działania na rzecz Polonii, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozpowszechniania dobrego imienia Polonii i Polaków w świecie.
 4. Kapituła konkursu przyzna zwycięzcy /zwycięzcom/ tytuł  „Osobowość Polonijna” im. Edyty Felsztyńskiej i statuetkę/i/ oraz ewentualne wyróżnienia.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 6. Konkurs jest organizowany raz w roku kalendarzowym, w terminie wyznaczonym przez Organizatora Konkursu.
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie zwycięzcom Konkursu statuetek, a  wyróżnionym – dyplomów, odbywa się podczas dorocznej uroczystej gali w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna której kandydatura została zgłoszona do konkursu zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Do formularza należy dołączyć opis działalności prosimy o wypisanie go w formie dock. ( plik poniżej), dokument z podpisem w formie PDF (plik poniżej), prosimy dodać 2 zdjęcia ( w formie JPG, PNG) profilowe kandydata.

 3. Kandydata do Konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną (dalej Zgłaszający). Jeden podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę.
 4. Każde zgłoszenie musi zawierać:
  1) dane Kandydata:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres oraz telefon kontaktowy i adres poczty e-mail,
  c)  charakterystykę Kandydata uzasadniającą zgłoszenie (do 5000 znaków),
  d) zgodę Kandydata na przetwarzanie danych osobowych, nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w  celach związanych z realizacją Konkursu.
 5. Każde zgłoszenie musi zawierać:
  1) dane Zgłaszającego:
  a) imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu reprezentującej Zgłaszającego,
  b) adres oraz telefon kontaktowy i adres poczty e-mail,
  c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego (dotyczy osób fizycznych) według załączonego formularza.
 6. Zgłoszenie nie zawierające elementów, o których mowa w punkcie 4 uznaje się za nieważne. 
 7. Organizator nie dokonuje zwrotu nadesłanych zgłoszeń.
 8. Zgłoszenia nieważne podlegają zniszczeniu. Zgłoszenia złożone prawidłowo przechowywane są w aktach danej edycji Konkursu, przechowywanych przez Organizatorów.
 9. Zgłoszenie uczestnika do wzięcia udziału w konkursie można  dokonać  pisemnie elektronicznie: skan podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy [email protected]
 10. O zachowaniu terminu dostarczenia decyduje data przyjęcia zgłoszenia.
 11. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony Organizatora
  http://www.osobowoscpolonijnaroku.com/regulamin-i-ankieta-zgloszeniowa/
 12. Zgłoszenia wypisywane ręcznie będą odrzucane.
 13. Organizator skontaktuje się z każdym kandydatem do nagrody w celu uzupełnienia danych oraz poprosi o nagranie w poziomie 3/max 5 min  filmiku na którym kandydat przedstawi swoją działalność.

 

KAPITUŁA 

 • Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Kapituła Konkursu, która będzie sprawować pieczę nad procesem wyłaniania finalistów oraz laureatów konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 • Członków Kapituły powołuje Organizator.
 • Kapitule przewodniczy Przewodniczący Kapituły wybierany przez Członków Kapituły spośród ich grona większością głosów.
 • O przyznaniu statuetki  lub  kilku statuetek i ewentualnych wyróżnień decyduje Kapituła Konkursu powołana przez Organizatorów w której skład wchodzą:

– Magdalena Pinkwart – dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa Prezes stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych im. Olgierda Budrewicza,
– Urszula Stefańska Andreini – przewodnicząca ZPweW,
– Aleksandra Seghi – współredaktor portalu Polacy we Włoszech,
– Dr Adrianna Tomczak – doktor nauk społecznych, specjalistka ds. marketingu i komunikacji, wiceprzewodnicząca Landowego Stowarzyszenia Organizacji Polonijnych w NRW, redaktorka naczelna portalu „Forum Polonicum”. 
– Ewa Trzcińska -dziennikarka,  współzałożycielka i prezes Polska Izba Biznesowa we Włoszech,
– Wojciech Ziemniak – Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Emigracji w Senacie RP.
– Jacek Harasimowicz – Radca Prawny Kancelaria Prawa Polonii,      
– Halina Bieda – Członek Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycjiczłonek Komisji Spraw Emigracji i Łączności za Granicą członek Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

 • Członkowie Kapituły nie mogą być zgłoszeni jako kandydaci w Konkursie. Ich ewentualne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 • Każdy członek kapituły oddaje głos na wszystkich kandydatów z wyjątkiem  kandydata z kraju z którego pochodzi. Przykład – jeżeli członek kapituły pochodzi z Anglii nie może głosować na kandydata z głoszonego z Anglii.
 • Skład kapituły może zmieniać się każdego roku.
 • Decyzja kapituły jest niepodważalna.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach. Po formalnej ocenie zgłoszeń prezentacje zostaną opublikowane na stronie/ portalu społecznościowym: https://www.facebook.com/osobowoscpolonijnaroku, gdzie odbywa się głosowanie publiczności.
 2. Osoba z największą ilością laików otrzymuje wyróżnienie publiczności w postaci dyplomu.
 3. Do drugiego etapu przejdą kandydaci wybrani przez kapitułę podczas prezentacji na stronie Osobowość Polonijna Roku, pod uwagę kapituła weźmie przede wszystkim  zasługi kandydata dla Polonii  oraz ilość laików.
 4. Spośród tych osób Kapituła wybierze zwycięzcę/zwycięzców/ któremu przyzna tytuł, statuetkę i ewentualne przyzna wyróżnienia. Zwycięzców ex aequo wyróżnionych statuetką może być kilku.
 5. Kandydaci do konkursu będą oceniani przez członków Kapituły w głosowaniu tajnym. Zasady głosowania określa odrębny regulamin obowiązujący członków Kapituły. Osoby/ osoba/ wybrane przez kapitułę zostaną uhonorowane statuetką. Kapituła może zadecydować o przyznaniu wyróżnień w konkursie. Dana osoba może otrzymać statuetkę tylko jeden raz.
 6. Osoby, które nie zostały laureatami, mogą być ponownie zgłaszane w kolejnych latach.
 7. Statuetki zostaną wręczone podczas uroczystego spotkania z laureatami podczas Gali na żywo lub online w której będą uczestniczyć kapituła, laureaci oraz goście specjalni.
 8. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać do 15.04.2023 r na formularzu (do pobrania poniżej) z niezbędnymi podpisami na adres: [email protected]
 9. Konkursowe zgłoszenia planowane są od 1.03.2023 r do 15.04.2021 r., nadsyłanie zgłoszeń jest z możliwością przedłużenia.
 10. Pierwszy etap – prezentacja na portalach mediów społecznościowych w terminie od 1.05.2023 do 15.05.2023.  Głosowanie publiczne do 15.06.2023.  Wszystkie daty mogą ulec zmianie, jeżeli konkurs zostanie przedłużony.
 11. Drugi etap: Obrady Kapituły i wyłonienie kandydatów odbędzie się 2. 07.2023,  data może ulec zmianie.
 12. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji  pieczę sprawują Organizatorzy. W kwestiach spornych decydujący głos należy do Organizatorów. Organizatorzy nie odpowiadają za komentarze podczas prezentacji publicznej.
 13. Organizatorzy nie będą rozpatrywać skarg i donosów nie popartych dokumentami.
 14. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej
  http://www.osobowoscpolonijnaroku.com/regulamin-i-ankieta-zgloszeniowa/?preview=true
 15. Nadzór nad całością przebiegu konkursu będzie sprawować specjalnie powołana do tego komisja rewizyjna.
 16. Skład komisji powołują organizatorzy w porozumieniu z kapitułą.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian.

 

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pisząc na maila:
[email protected]

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU 

.docx 👉 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU na 2023 rok

.pdf 👉  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU na 2023 rok

 

 


/aktualizacja regulaminu na rok 2022/

 


Patronat medialny obejmują:

Polacy we Włoszech

The Designer

Polska360.org

POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Studio TV Krok po Kroku

          Polki w Berlinie e.V.

Wyspy Owcze

VirtualiaArt

Włoski ślub

Kongres 60mln

 

 

Członkowie Kapituły

Magdalena Pinkwart -dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa Prezes stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych im. Olgierda Budrewicza.

Urszula Stefanska Andreini  -przewodnicząca ZPweW

Aleksandra Seghi -współredaktor portalu Polacy we Włoszech

Dr Adrianna Tomczak -doktor nauk społecznych ,specjalistka do spraw social media

Ewa Trzcińska –zarząd -Polska Izba Biznesowa we Włoszech

Wojciech Ziemniak – Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Emigracji w Senacie RP

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami konkursu pod nazwą „Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej” są Spotkania Polonijne – Bożena Krasoń , Ursula Golda, Paulina Maćkowska
 2. Konkurs obejmuje swym zasięgiem Polaków z całego świata, działających na rzecz Polonii i Polski . W konkursie mogą brać udział również osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza obszarem Włoch.
 3. Celem Konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się Polaków działających na rzecz Polonii i Polski oraz osób tworzących i wspierających działania na rzecz Polonii, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozpowszechniania dobrego imienia Polonii i Polaków w świecie.
 4. Kapituła konkursu przyzna zwycięzcy tytuł  „Osobowość Polonijna” im. Edyty Felsztyńskiej i statuetkę/i/ oraz ewentualne wyróżnienia.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 6. Konkurs jest organizowany raz w roku kalendarzowym, w terminie wyznaczonym przez Organizatora Konkursu.
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie zwycięzcom Konkursu statuetek, a  wyróżnionym – dyplomów, odbywa się podczas dorocznej uroczystej gali w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna której kandydatura została zgłoszona do konkursu zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Do formularza należy dołączyć opis działalności można dodać również zdjęcia w ilości sztuk 4 plus zdjęcie profilowe kandydata.
 3. Kandydata do Konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną (dalej Zgłaszający). Jeden podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę.
 4. Każde zgłoszenie musi zawierać:
  1) dane Kandydata:
  a) imię i nazwisko
  b) adres oraz telefon kontaktowy i adres poczty e-mail;
  c) krótką charakterystykę Kandydata uzasadniającą zgłoszenie;
  d) zgodę Kandydata na przetwarzanie danych osobowych, nieodpłatne
  rozpowszechnianie wizerunku w  celach związanych z realizacją Konkursu.2) dane Zgłaszającego:
  a) imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu reprezentującej Zgłaszającego;
  b) adres oraz telefon kontaktowy;
  c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego (dotyczy osób fizycznych)
  według załączonego formularza.
 5. Zgłoszenie niezawierające elementów, o których mowa w punkcie 4 uznaje się za nieważne. 
 6. Organizator nie dokonuje zwrotu nadesłanych zgłoszeń.
 7. Zgłoszenia nieważne podlegają zniszczeniu. Zgłoszenia złożone prawidłowo przechowywane są w aktach danej edycji Konkursu, przechowywanych przez Organizatorów.
 8. Zgłoszenie uczestnika do wzięcia udziału w konkursie można  dokonać  pisemnie elektronicznie: skan podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy [email protected]
 9. O zachowaniu terminu dostarczenia decyduje data przyjęcia zgłoszenia.
 10. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony Organizatora
  http://www.osobowoscpolonijnaroku.com/regulamin-i-ankieta-zgloszeniowa/

 

KAPITUŁA 

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Kapituła Konkursu, która będzie sprawować pieczę nad procesem wyłaniania finalistów oraz laureatów Konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Członków Kapituły powołuje Organizator.
 3. Kapitule przewodniczy Przewodniczący Kapituły wybierany przez Członków Kapituły spośród ich grona większością głosów.
 4. O przyznaniu statuetki  lub  kilku statuetek i ewentualnych wyróżnień decyduje Kapituła Konkursu powołana przez Organizatorów w której skład wchodzą:
  Magdalena Pinkwart – dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa Prezes stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych im. Olgierda Budrewicza;
  Urszula Stefańska Andreini – przewodnicząca ZPweW 
  Aleksandra Seghi – współredaktor portalu Polacy we Włoszech;
  Dr Adrianna Tomczak – doktor nauk społecznych, specjalistka do spraw social media;
  Ewa Trzcińska – współzałożycielka i prezes Polska Izba Biznesowa we Włoszech;
  Wojciech Ziemniak – Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Emigracji w Senacie RP.
 5. Członkowie Kapituły nie mogą być zgłoszeni jako kandydaci w Konkursie. Ich ewentualne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 6. Skład kapituły może zmieniać się   każdego roku.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach. Po formalnej ocenie zgłoszeń prezentacje zostaną opublikowane na stronie/portalu społecznościowym https://www.facebook.com/osobowoscpolonijnaroku, gdzie odbywa się głosowanie publiczności.
 2. Osoba z największą ilością laików otrzymuje wyróżnienie publiczności w postaci dyplomu.
 3. Do drugiego etapu przejdą kandydaci wybrani przez kapitułę podczas prezentacji na stronie Osobowość Polonijna Roku., pod uwagę kapituła weźmie przede wszystkim  zasługi kandydata dla Polonii  oraz ilość like.
 4. Spośród tych osób Kapituła wybierze zwycięzcę,/zwycięzców/ któremu przyzna tytuł, statuetkę i ewentualne przyzna wyróżnienia. Zwycięzców ex aequo wyróżnionych statuetką może być kilku.
 5. Kandydaci do konkursu będą oceniani przez członków Kapituły w głosowaniu tajnym. Zasady głosowania określa odrębny regulamin obowiązujący członków Kapituły. Osoby/ osoba/ wybrane przez kapitułę zostaną uhonorowane statuetką Kapituła może zadecydować o przyznaniu wyróżnień w konkursie. Dana osoba może otrzymać statuetkę tylko jeden raz.
 6. Osoby, które nie zostały laureatami, mogą być ponownie zgłaszane w kolejnych latach.
 7. Statuetki zostaną wręczone podczas uroczystego spotkania z laureatami podczas Gali Online w której będą uczestniczyć kapituła, laureaci, goście specjalni.
 8. Organizatorzy nie wykluczają możliwości organizacji Gali w trybie stacjonarnym.
 9. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać do 15.06.2022 r na formularzu (do pobrania poniżej) z niezbędnymi podpisami na adres: [email protected].
 10. Konkurs planowany jest od 1.04.2022 r do 15.06.2021 r nadsyłanie zgłoszeń. Pierwszy etap – prezentacja na portalu w terminie od 16.06.2021 do 30.06.2021./ głosowanie publiczne do 24.07.2022/
 11. Drugi etap: Obrady Kapituły i wyłonienie kandydatów odbędzie się 25 07.2022 data może ulec zmianie.
 12. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują Organizatorzy. W kwestiach spornych decydujący głos należy do Organizatorów. Organizatorzy nie odpowiadają za komentarze podczas prezentacji publicznej.
 13. Organizatorzy nie będą rozpatrywać skarg i donosów nie popartych dokumentami.
 14. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej
  http://www.osobowoscpolonijnaroku.com/regulamin-i-ankieta-zgloszeniowa/?preview=true
 15. Nadzór nad całością przebiegu konkursu będzie sprawować specjalnie powołana do tego komisja rewizyjna.
 16. Skład komisji powołują organizatorzy w porozumieniu z kapitułą
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pisząc na maila
[email protected]

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU

 

.pdf 👉 FORMULARZ_ZGOSZENIOWY osobowość polonijna

.docx 👉 FORMULARZ_ZGOSZENIOWY osobowość polonijna